Welkom. Leden info. Wedstrijd Groep. Nieuws. Foto's. Contact.


© 2013 Longo Breda


  1. Het lidmaatschap wordt aangegaan, voor onbepaalde tijd, door een volledig ingevuld en door een wettige vertegenwoordiger ondertekend aanmeld formulier in te dienen bij de leiding.

Ook bij contributie betaling door derden is een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier noodzakelijk.

(Dit stelt nl de verzekering die Longo heeft voor al haar leden)

Met de ondertekening gaat men akkoord met de algemene toetreding voorwaarden en vind aanmelding plaats

als lid van s.v. Longo.

Longo meldt het lid tevens aan bij de K.N.G.U. (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) en draagt zorg voor de

jaarlijkse KNGU contributie van het Longo-lid.

Bij inschrijving als lid is eenmalig inschrijfgeld (€ 8,- ) verschuldigd, welke bij de eerst mogelijke automatische

incasso verrekend wordt.


  1. Leden worden gehouden aan de staturen en het huishoudelijk reglement van de vereniging. (Gedeponeerd bij de KvK)

Zij dienen zich tijdens de lessen en in en om de les-locatie te houden aan de aanwijzingen van de leiding.


  1. Contributie kan alleen voldaan worden middel automatische incasso. Op het inschrijfformulier tekent u nl. ook voor een doorlopende machtiging hiervan. Bij opzegging van het lidmaatschap vervalt deze machtiging weer.


De contributie voor recreanten wordt geïnd middels automatische incasso in twee (2) termijnen. Deze termijnen

zijn per vooruitbetaling. Het 1ste termijn wordt geïnd eind april, het 2de termijn eind oktober.


De contributie voor wedstrijdleden wordt geïnd middels automatische incasso in vier (4) termijnen. Deze

termijnen zijn per vooruitbetaling. Het 1ste termijn wordt geïnd eind januari, het 2de termijn eind april, het 3de

termijn eind juli en het 4de termijn eind oktober.


Voor tussentijds ingestroomde nieuwe recreatie-/wedstrijdleden wordt de contributie van de lopende periode

verrekend en vindt de automatische incasso plaats via de eerst mogelijke termijn inning op basis van de

Wedstrijdleden.

(Peildatum is 1ste van de termijn maand, anderzijds de 15e van de tussen liggende perioden.


  1. Het lidmaatschap kan worden beëindigd door een opzeggingsmail te zenden aan de leden administratie .

Opzeggen kan ten allen tijden. U dient echter zelf rekening te houden met een verwerkingstijd van 1 maand.

Als opzeg datum geldt de datum van ontvangst bij de ledenadministratie. Zodra uw opzegging gerealiseerd is,

krijgt u hier per mail een bevestiging van.  Bewaar deze dus goed. Opzeggingen die dus net in of voor een nieuwe                   contributie termijn binnenkomen kunnen kan ook niet op tijd verwerkt worden, waardoor men ‘t lopende termijn                 dus nog contributie verschuldigd blijft.

(Zorg dus dat ten allen tijde uw juiste NAW gegevens bij de ledenadministratie bekend zijn).


  1. Bij contributieachterstand van een of meer termijnen, wordt de toegang tot de trainingen ontzegd.

En kan het lid van de presentielijst gehaald worden totdat aan de betalingsverplichting voldaan is.

Hiermee vervalt echter NIET de verplichting tot betaling.

Per toezending van een aanmaning wordt € 10,- aan extra kosten in rekening gebracht.

Allen kosten inzake het incasseren van achterstallige contributie zijn voor rekening van het betrokken lid of

diens ouders/voogd en zullen tezamen met de achterstallige contributie op hun verhaald worden.


  1. Correspondentieadres:  LONGO, postbus 4937, 4803 EX, Breda


  1.  Website LONGO:              www.longobreda.nl

Via de website van longo vindt u ook de linken naar het bestuur, secretaris, penningmeester en

pr-medewerk(st)er.

Eventuele wijzigingen in reglement en algemene voorwaarden of contributies worden jaarlijks besproken op de

algemene ledenvergadering van Longo.


Versie: 2015